XII Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP we Włoszakowicach

Dodano: 13 września 2021

XII Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP we Włoszakowicach

W piątek, 10 września 2021 roku, w sali trójkątnej pałacu Sułkowskich we Włoszakowicach odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP we Włoszakowicach.

Zjazd Gminny odbywa się co pięć lat. Podczas Zjazdu prezentowane są sprawozdanie z wykonania Uchwały Programowej oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, wybierani są nowi członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu, delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lesznie oraz członkowie do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lesznie.

Zjazd może się odbyć po przeprowadzeniu wszystkich zebrań sprawozdawczo-wyborczych w jednostkach OSP gminy. W Zjeździe uczestniczyli, z głosem decydującym, delegaci oraz, z głosem doradczym, członkowie ustępującego Zarządu a także zaproszeni goście którymi byli Robert Kasperczak Wójt Gminy Włoszakowice, mł. bryg. Sebastian Kozłowski Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie, druh Grzegorz Mały – członek Zarządu Oddziału Powiatowego reprezentujący nieobecnego Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Stanisława Wolniczaka oraz Jarosław Zielonka - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach.

Po dokonaniu otwarcia Zjazdu nastąpił wybór Sekretarza oraz Przewodniczącego. Wszystkie głosowania podczas Zjazdu były jawne. Głosowania odbywały się poprzez podniesienie karty-mandatu do głosowania, a druhowie w każdym z głosowań byli jednomyślni. Przewodniczący zaproponował druhów, którzy weszli w skład Prezydium Zjazdu, a delegaci jednomyślnie zaakceptowali skład prezydium. Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, na zakończenie którego Komisja postawiła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za pięcioletni okres działalności. Delegaci jednomyślnie podczas głosowania udzielili absolutorium Zarządowi.

Komisja wyborcza na postawie sprawozdań z zebrań sprawozdawczo-wyborczych, które odbyły się na terenie naszej gminy, podała listę przedstawicieli do Zarządu. Zaproponowała także członków nowej Komisji Rewizyjnej. Wszystkie kandydatury zostały zatwierdzone przez delegatów. Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła projekty Uchwał, które zostały zatwierdzone przez delegatów.

Przewodniczący Zjazdu ogłosił przerwę w Zjeździe na ukonstytuowanie się nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Po około 10-minutowej przerwie Przewodniczący Zjazdu odczytał następujący skład nowego Zarządu:

1. Prezes – druh Przemysław Konieczny,

2. Wiceprezes – druh Tomasz Skorupiński,

3. Wiceprezes – druh Henryk Simon,

4. Skarbnik – druh Bartosz Zając,

5. Sekretarz – druhna Bernadeta Szalewska - Konieczna,

6. Komendant gminny – druh Arkadiusz Pawlak,

7. Członek Prezydium – druh Dawid Kuśnierek,

8. Członek Prezydium -  druh  Rafał Wypych,

9. Członek Zarządu – druh Wojciech Tomkowiak,

10. Członek Zarządu – druh Paweł Kościański,

11. Członek Zarządu – druh Janusz Błajet,

12. Członek Zarządu – druh Marek Pioszyk,

13. Członek Zarządu – druh Jacek Marcinek,

14. Członek Zarządu – druh Jakub Hanusek,

15. Członek  Zarządu – druh Paweł Zając,

16. Członek Zarządu – druh Damian Łabędzki,

17. Członek Zarządu – druh Konrad Chałupka,

18. Członek Zarządu – druh Jan Przydrożny,

19. Członek Zarządu – druh Sebastian Przewoźny,

20. Członek Zarządu – druh Maciej Płócieniczak,

21. Członek Zarządu – druh Grzegorz Białasik,

22. Członek Zarządu – druh Marek Skorupiński,

23. Członek Zarządu – druh Wojciech Dworczak.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Robert Kasperczak wójt gminy Włoszakowice podziękował ustępującemu Zarządowi za pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz życzył nowemu Zarządowi sukcesów w pięcioletniej kadencji. Na zakończenie swojego przemówienia wójt wręczył grawertony zasłużonym za wieloletni wkład w działalność na rzecz bezpieczeństwa pożarowego Gminy Włoszakowice oraz Jednostki OSP. Głos zabrał również Sebastian Kozłowski oraz Grzegorz Mały, którzy także podziękowali ustępującemu Zarządowi i złożył gratulacje nowemu Zarządowi.

Na zakończenie Prezes druh Przemysław Konieczny podziękował za uczestnictwo w Zjeździe i zamknął XII Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP we Włoszakowicach.

tekst i zdjęcia: Natalia John