Załatw sprawę (strona w budowie)

 

  TEMAT   NAZWA  PROCEDURY
Akty stanu cywilnego Złożenie wniosku oraz odbiór odpisu aktu stanu cywilnego
Podatki i opłaty lokalne Podatek leśny
Podatki i opłaty lokalne Podatek od nieruchomości
Podatki i opłaty lokalne Podatek od środków transportowych
Podatki i opłaty lokalne Podatek rolny
Alkohol Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Dowód osobisty Wydanie dowodu osobistego
Dowód osobisty Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych
Dowód osobisty Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
Dowód osobisty Wydanie dowodu osobistego - wniosek złożony w wersji elektronicznej
Dowód osobisty Wymiana dowodu osobistego
Dowód osobisty Zaświadczenie z Rejestru Dowodów Osobistych zawierające odpis danych wnioskodawcy
Dowód osobisty Zawieszenie i cofnięcie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego
Dowód osobisty Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
Dowód osobisty Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego drogą elektroniczną
Drzewa Wniosek o wydane zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów
Drzewa Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości)
Działalność gospodarcza Duplikat decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
Działalność gospodarcza Udostępnianie informacji o przedsiębiorcach, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed 1-07-2011r.
Działalność gospodarcza Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
Działalność gospodarcza Wykreślenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
Działalność gospodarcza Zawieszenie / wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
Działalność gospodarcza Zgłoszenie zmiany wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
Dzierżawy Dzierżawa gruntu Skarbu Państwa
Gospodarka odpadami Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Meldunek Zgłoszenie pobytu stałego
Meldunek Zgłoszenie pobytu czasowego
Meldunek Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
Meldunek Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
Meldunek Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
Meldunek Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Awans zawodowy nauczyciela Decyzja w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego, uzyskanego w drodze postępowania egzaminacyjnego
Dotacja na rozwój sportu Wniosek o dofinansowanie rozwoju sportu na terenie Gminy Włoszakowice
Preliminarz kosztów zadania
Sprawozdanie z realizacji zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Włoszakowice
Sprawozdanie finansowe
Zestawienie faktur, rachunków, umów
Wniosek o objęcie patronatem

Wniosek o objęcie imprezy patronatem Wójta Gminy Włoszakowice

Sprawozdanie z przedsięwzięcia objętego Patronatem Wójta Gminy Włoszakowice

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu Wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu Wniosek o wydanie zaświadczenia dla działki
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

1. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
2. Oświadczenie do wniosku o przeniesienie decyzji