Powstaną nowe i bezpieczne przejścia dla pieszych

Dodano: 25 października 2023

Powstaną nowe i bezpieczne przejścia dla pieszych

W środę 25 października br., w siedzibie Urzędu Gminy we Włoszakowicach podpisana została umowa w ramach realizowanego zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Włoszakowice poprzez wyznaczenie 2 przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej”.  

Umowę ze strony gminy Włoszakowice podpisał Wójt Robert Kasperczak przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Moniki Ławeckiej, natomiast ze strony wykonawcy stosowny podpis złożył Krzysztof Kluczyk - członek Zarządu firmy INFRAKOM KOŚCIAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie.

W ramach zadania powstaną dwa nowe przejścia dla pieszych na drogach gminnych tj.: na zbiegu ulic Wolności i Dominickiej we Włoszakowicach oraz na ulicy Szkolnej w m. Krzycko Wielkie. Nowo powstałe przejścia zostaną oznaczone aktywną sygnalizacją o ruchu pieszym wraz z czujnikiem ruchu i żółtym sygnałem świetlnym oraz punktowymi elementami odblaskowymi.

Koszt w/w inwestycji wyniesie 49 815,00 PLN brutto z terminem realizacji do 30 dni od dnia podpisania umowy, tj. do 24 listopada 2023r.

Powyższe zadanie otrzymało wsparcie finansowe w zakresie Umowy o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0222/22 w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

N. J-M.