Dodatek węglowy

Dodano: 18 sierpnia 2022

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Gospodarstwo domowe to:

- osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

- osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek węglowy dla jednego gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych.

We wniosku należy podać numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazana kwota dodatku węglowego.

Pamiętaj: ustawa o dodatku węglowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę świadczenia dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

UWAGA! Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Wnioski można składać:

- elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – do 30 listopada 2022 r.

- tradycyjnie (papierowo) – do 30 listopada 2022 r.

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszakowicach ul. Karola Kurpińskiego 29 (dział Świadczeń Rodzinnych).

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

 

Więcej na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska: Dodatek węglowy – pytania i odpowiedzi

Karolina Chlebowska
Sekretarz Gminy Włoszakowice

 

 

Pliki do pobrania