„Dodatek osłonowy” - nowe świadczenie

Dodano: 05 stycznia 2022

„Dodatek osłonowy” - nowe świadczenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszakowicach informuje, że od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Świadczenie to ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego.

Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie  dodatku osłonowego to:

 • 2100 zł miesięcznie na osobę  -  w gospodarstwie domowym jednoosobowym,
 • 1500 zł miesięcznie na osobę -  w gospodarstwie domowym wieloosobowym.

 Do 31 lipca 2022 r. opieramy się na dochodach za 2020 r.

Od 1 sierpnia 2022 r. opieramy się na dochodach za 2021 r.

Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, przekracza kwotę, o której mowa powyżej dodatek osłonowy będzie wypłacany  w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł dodatku się nie wypłaca.

Wysokość dodatku:

 • 400 zł  w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2 – 3 osobowych,
 • 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4 – 5 osobowych,
 • 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 6 osób.

U w a g a !   

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisanymi do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i wynosi rocznie:

 • 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 6 osób.

Dodatek będzie wypłacany w dwóch równych ratach w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r. Jeżeli osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż  na 2 miesiące przed upływem w/w terminów dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Papierowe wnioski będzie można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach, ul. K. Kurpińskiego 29 przy zachowaniu wszelkich rygorów sanitarnych podczas wizyty w urzędzie.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać :

w GOPS Włoszakowice tel. 65 525 29 86, 65 537 05 76 – świadczenia rodzinne

e-mail:  elzbieta.guc@wloszakowice.pl

Informacje o tym jak wypełnić wniosek i wzór wniosku znajdują się w poniższych załącznikach.

 

Pliki do pobrania