Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Dodano: 08 stycznia 2021

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włoszakowice

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1439 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców Gminy Włoszakowice o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Włoszakowice (stanowisko ds. obsługi klienta, pokój nr 113) w godzinach pracy Urzędu, przesłanie pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną - skan podpisanego zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail: gmina@wloszakowice.pl  w terminie do 30 kwietnia 2021 roku.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Włoszakowice (stanowisko ds. obsługi klienta, pokój nr 113), na stronie internetowej Urzędu: wloszakowice.pl  oraz u sołtysów wsi.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dodatkowo informujemy, że właściciele nieruchomości wyposażeni w zbiorniki bezodpływowe zobowiązani są do zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy.

 

Agnieszka Wojciechowska - Referent ds. ochrony środowiska

Pliki do pobrania