Zarząd Dróg Gminnych: ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Dodano: 13 listopada 2020

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włoszakowice

Ogłoszenie nr 550226130-N-2020 z dnia 13-11-2020 r.

Włoszakowice: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włoszakowice. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - USŁUGI

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Gminnych, Krajowy numer identyfikacyjny 41150288700000, ul. ul. Kurpińskiego  29, 64-140  Włoszakowice, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 252 961, e-mail jurek.michalski@wloszakowice.pl, faks 655 370 106.
Adres strony internetowej (url): www.wloszakowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włoszakowice.

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

 

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi w zakresie : 1. Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami. a) ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2020r. Poz.833 ze zm.) b) instrukcją organizacji bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w ENEA Operator Sp z o.o. c) instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp zo.o. oraz z wytycznymi i zaleceniami Zleceniodawcy, 2. Eksploatacji urządzeń w sposób zapewniający : a) bezpieczeństwo obsługi i otoczenia b) optymalną żywotność urządzeń c) utrzymanie efektywności i jakości urządzeń oświetlenia drogowego d) zachowanie wymagań ochrony środowiska e) bezpieczną i ekonomiczna pracę urządzeń f) racjonalne i oszczędne użytkowanie energii elektrycznej Usługi w pkt. 1-2 realizowane są na obwodach i urządzeniach których właścicielem jest ENEA S.A. Zamawiający nie może bez zgody właściciela dokonywać na ich urządzeniach jakichkolwiek zmian, modernizacji czy rozbudowy w celu zwiększenia oświetlenia pasa drogowego

II.5) Główny Kod CPV: 50232100-1

Dodatkowe kody CPV:

65300000-6,

65320000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  art.67 ust.1 pkt.1 lit a, art. 67 ust.1 pkt.1 lit b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Art. 67 ust. 1 ustawy Pzp stanowi, że Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności : 1) dostawy usług lub roboty budowlane mogą być świadczone przez jednego wykonawcę a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, b) z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów, W przypadku zamówienia realizowanego przez Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach występuje stan faktyczny i prawny, gdyż obowiązkiem gmin jest finansowanie zadań własnych w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy ( ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08.03.1990 roku tj. Dz. U z 2020 poz. 833 ze zm. ). Na terenie gminy Włoszakowice około 90 % sieci i urządzeń stanowi własność ENEA S.A. Aby realizować usługi w zakresie oświetlenia ulic, dróg i placów znajdujących się na terenie gminy Włoszakowice, gmina musi posiadać zgodę właściciela sieci oświetleniowej – ENEA S.A. na świadczenie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego, przez innego wykonawcę niż ENEA Operator Sp z o.o. Zarząd Dróg Gminnych w imieniu Gminy Włoszakowice wystąpił do ENEA S.A. o możliwość wykonywania konserwacji przez innego wykonawcę. ENEA S.A. Pismem z dnia 20 września nr DU/UE/EO/PW/753/2013 nie wyraziła zgody na podejmowanie przez ZDG we Włoszakowicach jakichkolwiek działań zmierzających do zlecenia innemu podmiotowi, wybranemu w przetargu usług utrzymania, konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego gdyż wszelkie działania na urządzeniach oświetlenia drogowego prowadzone bez stosownych uzgodnień z ENEA S.A. traktowane będą jako niezgodne z prawem, a ponadto stanowić to będzie naruszenie prawa własności ENEA S.A. Z przepisów kodeksu cywilnego oraz prawa energetycznego wynika prawo zakładu będącego właścicielem urządzeń do podejmowania decyzji odnośnie podmiotu, który prowadzić będzie prace związane z utrzymaniem, konserwacją punktów oświetleniowych w należytym stanie technicznym. Prawo podmiotowe jest prawem bezwzględnym i jego naruszenie rodzi po stronie właściciela roszczenia określone w kodeksie cywilnym. Wykazany stan faktyczny i prawny i wskazuje na spełnienie przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt.1 lit.a – przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze lit.b – przyczyny związane z ochroną praw wyłącznych – Prawa zamówień publicznych dla udzielenia przedmiotowego zapewnienia realizacji zadania własnego gminy.

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ,  ,  ul. Ku Słońcu 34,  71-080,  Szczecin,  kraj/woj. zachodniopomorskie

 

Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych