Ważne zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi

Dodano: 30 kwietnia 2020

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zmianami), która weszła w życie dnia 6 września 2019 r., zmianie ulegają następujące przepisy dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi:

 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości w sposób selektywny (obowiązkowa segregacja);
 2. Dnia 28 listopada 2019 r. Rada Gminy Włoszakowice podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny od 1 stycznia 2020 r. będzie wynosić 23 zł za jedną osobę miesięcznie;
 3. W przypadku niewypełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny naliczona będzie opłata podwyższona, której wysokość została uchwalona przez Radę Gminy Włoszakowice na poziomie dwukrotności wysokość stawki podstawowej, czyli 46 zł za jedną osobę miesięcznie;
 4. Deklarację składamy w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości lub od momentu powstania na niej odpadów komunalnych;
 5. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana;
 6. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątek stanowi śmierć mieszkańca, wówczas w takim przypadku można dokonać korekty deklaracji do sześciu miesięcy od dnia tego zdarzenia;
 7. Rada Gminy Włoszakowice, w drodze uchwały, zwalnia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1zł od mieszkańca miesięcznie;
 8. Właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają kompostownika są zobowiązani wyposażyć nieruchomość w brązowy pojemnik na bioodpady;
 9. Bioodpady (pojemnik brązowy) będą odbierane bezpośrednio z terenu nieruchomości według harmonogramu. Jeżeli właściciel nieruchomości złoży deklarację, w której oświadczy, że posiada kompostownik, wówczas nie może wystawić bioodpadów podczas zbiórki;
 10. Nie będzie prowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektronicznego;
 11. Do Selektywnego Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych można przekazywać w ograniczonych ilościach następujące rodzaje odpadów komunalnych:
  - Odpady wielkogabarytowe (meble, duże zabawki, dywany, rowery) przyjmowane są w ilości 100 kg na rok na jednego mieszkańca,
  - Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany jest w każdej ilości,
  - Zużyte opony rowerów, wózków, motorowerów, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t przyjmowane są w ilości 4 szt. na rok na jednego mieszkańca,
  - Odpady remontowe i budowlane (np. gruz, dachówka, styropian, papa, płyty regipsowe, panele) przyjmowane są w ilości 100 kg na rok na jednego mieszkańca;
 12. Do Selektywnego Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych można przekazywać  odpady medyczne, powstające w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w tym szczególności igły i strzykawki.

Od 1 stycznia 2020 r. wszyscy mieszkańcy gminy Włoszakowice proszeni są o składanie nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowy wzór deklaracji oraz zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną przesłane do Państwa drogą pocztową.

Referent ds. gospodarowania odpadami komunalnymi 
Małgorzata Nowak