Proekologiczne działania gminy

Dodano: 08 maja 2020

Proekologiczne działania gminy

Gmina Włoszakowice, w celu zmniejszenia lub uniknięcia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez gospodarstwa domowe znajdujące się na jej terenie, przede wszystkim ogranicza ilości kotłów c.o. z tradycyjnymi paleniskami na węgiel, koks i miał poprzez prowadzenie własnego programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą (pellet). Program ten skierowany jest do podmiotów (osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców) posiadających tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej w gminie. Kosztami kwalifikowanymi do dofinansowania takiego przedsięwzięcia są koszty zakupu urządzeń i niezbędnych materiałów, ich montażu oraz transportu i opracowania dokumentacji technicznej.

W latach 2012-2019 wnioskodawca mógł uzyskać dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości 50% udokumentowanych fakturami lub rachunkami kosztów (nie więcej niż 2.000 zł). Nabór wniosków w danym roku ogłasza wójt w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice (BIP) oraz siedzibie urzędu (na tablicy ogłoszeń). Program dofinansowania cieszy się dużym zainteresowaniem i każdego roku zwiększa się ilość złożonych wniosków oraz kwot udzielanych z budżetu samorządu na ten cel.

W latach 2012-2019 dofinansowanie zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, biomasą lub gazem udzielane było na podstawie następujących uchwał Rady Gminy Włoszakowice:

  • Uchwała Nr XIV/109/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem i biomasą na terenie Gminy Włoszakowice”,
  • Uchwała Nr XXVI/208/2013 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem i biomasą na terenie Gminy Włoszakowice”,
  • Uchwała Nr XXXIII/270/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice”,
  • Uchwała Nr XVI/138/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” (zmieniona uchwałą Nr XVIII/154/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. - tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 15 grudnia 2017 r., poz. 8547).

Poniższa tabela przedstawia ilość rozpatrzonych wniosków oraz kwoty dofinansowania wypłacone w latach 2012-2019.

Niektórym podmiotom odmówiono udzielenia dofinansowania, ponieważ złożone wnioski były niekompletne lub nie spełniały wymogów formalnych oraz kryteriów ustalonych w Programie dofinansowania, m.in.:

  • Nie przedstawiono wymaganych dokumentów, np. faktur lub rachunków, wypełnionego formularzu rozliczenia dotacji, tytuły prawnego władania nieruchomością, na której zainstalowano kocioł c.o.,
  • W trakcie weryfikacji wniosków stwierdzono, że kotły c.o. zasilane w szczególności ekogroszkiem zostały wyposażone w dodatkowy ruszt (palenisko) umożliwiający spalanie innych paliw bądź ich konstrukcja pozwalała na późniejszą instalację tego typu rusztów,
  • Kotły c.o. nie zostały zainstalowane w terminie określonym w Programie, tj. do 15 grudnia roku, w którym został złożony wniosek, lub nie podano o tym fakcie żadnej informacji.

Więcej informacji nt. Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą można uzyskać w Urzędzie Gminy Włoszakowice (pok. nr 116) lub pod numerem telefonu 65 52 52 994.

Podinspektor UG ds. ochrony środowiska Albert Cygan